جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهگل سنگم از آلبوم: بوی دیروز ۳


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2009-11-19 05:31:50گل سنگم از آلبوم: دیار ۲


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2010-05-14 05:23:58گل سنگم از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2010-09-19 17:13:54


گل سنگم از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2010-09-19 17:14:20


گل سنگم ۲ از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2010-09-19 17:14:10


گل سنگم از آلبوم: آکورد

گل سنگم
هایده

گل سنگم گل سنگم
چی بگم از دل تنگم

مثل آفتاب اگه بر من
نتابی سردم و بیرنگم

گل سنگم گل سنگم
چی بگم از دل تنگم

مثل آفتاب اگه بر من
نتابی سردم و بیرنگم

همه آهم همه درم
مثل طوفان پر گردم

همه آهم همه درم
مثل طوفان پر گردم

باد مستم که تو صحرا
می پیچم دور تو می گردم

گل سنگم گل سنگم
چی بگم از دل تنگم

مثل آفتاب اگه بر من
نتابی سردم و بیرنگم

مثل بارون اگه نباری
خبر از حال من نداری

بی تو پرپر می شم دو روزه
دل سنگت برام می سوزه

گل سنگم گل سنگم
چی بگم از دل تنگم

گل سنگم گل سنگم
چی بگم از دل تنگم

مثل آفتاب اگه بر من
نتابی سردم و بیرنگم

مثل بارون اگه نباری
خبر از حال من نداری

بی تو پرپر می شم دو روزه
دل سنگت برام می سوزه

گل سنگم گل سنگم
چی بگم از دل تنگم

گل سنگم گل سنگم
چی بگم از دل تنگم

مثل آفتاب اگه بر من
نتابی سردم و بیرنگم


همه آهم همه درم
مثل طوفان پر گردم

همه آهم همه درم
مثل طوفان پر گردم

اد مستم که تو صحرا
می پیچم دور تو می گردم

گل سنگم گل سنگم
چی بگم از دل تنگم

گل سنگم گل سنگم
چی بگم از دل تنگم