جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهکسی نیست از آلبوم: بوی دیروز ۲۹


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-11-10 04:58:08کسی نیست از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-10-29 23:45:26کسی نیست
حامی

موجی که بی کرانس
بغضی که بی بهانس
ترانه خونم اما دلم چه بی ترانس
کسی نیست
کسی که تو نگاهش پر از غزل پر از ترانه باشه
کسی نیست
کسی که با غروبش برای بغض من بهانه باشه

کسی نیست
کسی نیست
کسی نیست
کسی نیست کسی که عطر یادش
ترانه های عاشقانه باشه
کسی نیست کسی حجم دستاش
طرح شریف اشیانه باشه
کسی نیست
کسی نیست
کسی نیست