جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهچه بخواهی چه نخواهی از آلبوم: بوی دیروز ۲۹


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-11-09 22:35:44چه بخواهی چه نخواهی از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-10-28 23:45:26چه بخواهی چه نخواهی
دلکش

تو به ساز طرب می زنی نغمه های جوانی
من هم آغاز دل سر کنم نغمه زندگانی
تو ز سوز نهانم نداری خبر ای گل من
نقد جان را که دادم به راه تو ای دل ندانی
از باده تو من سرخوش و مست
افتاده ز پا دل داده ز دست
در خلوت دل من هستم آهو
یک چهره زر یک روی نکو
غم رود از دل به نگاهی به نگاهی
دل رود از کف ز نگاه رخ ماهی
دل شده مشتاق چه بخواهد چه نخواهد
من به تو عاشق چه بخواهی چه نخواهی
به که گل آمد به که گل آمد به چه رویی به چه بویی
من چه بگویم من چه بگویم چه سفیدی چه سیاهی
دل شده مشتاق چه بخواهد چه نخواهد
من به تو عاشق چه بخواهی چه نخواهی