جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبی سرزمین تر از باد از آلبوم: بوی دیروز ۲۸


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-08-21 18:03:30بی سرزمین تر از باد از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-09-08 18:40:26بی سرزمین تر از باد
سیاوش قمیشی

صورت عکس تو آلبوم خیسه
دوباره خاطرتو بوسیدم
این سوال بی جواب رو از خودم
تا حالا هزار دفعه پرسیدم
با کدوم ترانه باز جون میگیره
نبض اون حنجره ی فیروزه
میدونم بدون تو فردای من
رنگ خاکستریه دیروزه
تن تشنه مثل خورشید
بی سرزمینتر از باد
کولی تراز ترانه
بی پرده مثل فریاد
تنهاتر از سکوتم
روشنتر از ستاره
عاشقتر از همیشه
با من بخون دوباره

پلکای پنجره رو وا میکنم
تو کوچه زمزمه مهتاب
همه پنجره ها خاموشن
انگار این کوچه خلوت خوابه
بی صدا اسمتو فریاد میزنم
هق هقم حنجره مو میبنده
دوباره دستای نا مرئی شب
پلکای پنجره مو میبنده

تن تشنه مثل خورشید
بی سرزمینتر از باد
بی سرزمینتر از باد
بی سرزمینتر از باد
بی سرزمینتر از باد
بی سرزمینتر از باد
بی سرزمینتر از باد
بی سرزمینتر از باد
بی پرده مثل فریاد
فریاد
فریاد
فریاد
فریاد

تن تشنه مثل خورشید
بی سرزمینتر از باد
کولی تر از ترانه
بی پرده مثل فریاد
تنهاتر از سکوتم
روشنتر از ستاره
عاشقتر از همیشه
با من بخون دوباره