جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهآواره از آلبوم: بوی دیروز ۲۷
2014-07-28 04:43:42

آواره از آلبوم: نت پیانو


2014-07-28 21:28:06

آواره ۲ از آلبوم: نت پیانو


2015-02-12 17:25:59


جهان آواره
رامش

با چشم پر ز انتظار
با قلب پاره پاره
گشتم به شهرای غریب
دنبال تو آواره
آهو شدم بیابونا رو در پی تو گشتم
بیابونا و سایه بون چوپونا رو گشتم

آهو شدم بیابونا رو در پی تو گشتم
بیابونا و سایه بون چوپونا رو گشتم

آب در میون کوزه من تشنه لبون می گشتم
یار من توخونه بود و من گرد جهون می گشتم

آب در میون کوزه من تشنه لبون می گشتم
یار من توخونه بود و من گرد جهون می گشتم

عمری شدم تو جنگلا موندم به انتظارت
شب تا سحر هزارا باز موندم به انتظارت
قایق شدمتو دریاها با بادبون تنها
سراغ تو گرفتم از موجای سبز دریا

آب در میون کوزه من تشنه لبون می گشتم
یار من توخونه بود و من گرد جهون می گشتم