جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهیه چیزی میگی از آلبوم: بوی دیروز ۲۶


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-06-27 03:26:12یه چیزی میگی از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-07-13 22:06:02یه چیزی میگی
بابک جهانبخش

منم ادعاتو دوست ندارم هی میگی از هم جداشیم
هی میگی حتی موقت
چند روزی باهم نباشیم
من ادعاتو دوست ندارم این حرفا برام جدیده
تو میگی دوری و دوستی
من میگم ازت بعیده
ازت بعیده ... ازت بعیده
یه چیزی میگی آ تمومش کن بیا یه جورایی شدی تازگیا
تمومش کن بیا
تمومش کن بیا
یه چیزی میگی آ تمومش کن بیا یه جورایی شدی تازگیا
تمومش کن بیا
تمومش کن بیا
با تو م دیوونه تمومش کن بیا
جای اینکه هرکدوم تنها باشیم بیا یه بار دیگه اینجا باشیم
کی گفته جدایی تنها راه حله
می تونیم بهتر.از اینا باشیم
هی میگی از هم جداشیم هی میگی باهم نباشیم
یه چیزی میگی آ تمومش کن بیا یه جورایی شدی تازگیا
تمومش کن بیا
تمومش کن بیا
یه چیزی میگی آ تمومش کن بیا یه جورایی شدی تازگیا
تمومش کن بیا
تمومش کن بیا
با تو م دیوونه تمومش کن بیا