جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهکارون از آلبوم: بوی دیروز ۲۶


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-06-27 03:40:48کارون از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-07-11 21:13:54کارون
داوود بهبودی

بیا ای دختر بیا ، بیا پیش من بیا
سبزه رو دختر بیا، بیا پیش من بیا
بیا تا باهم بریم کنار شط کارون
سایبون پیدا کنیم تو داغی نخلستون
رقص و شادی بکنیم دلمون و راضی بکنیم
بشیم از چشم رغیبون پنهون
سوار قایق بشیم میون شط کارون
سبزه و بانمکی دل من تو رو میخواد
دلبر و خوشگلکی بیا که تو رو میخواد
رقص و شادی بکنیم دلمون و راضی بکنیم