جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهملودی از آلبوم: بوی دیروز ۲۱


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2013-12-15 04:09:46ملودی از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2014-04-04 23:37:29ملودی
آرش

ملودی ی ی ی ی......یع...یع...یع.... ملودی ی ی ی ی... یع...یع یع..... ملود ی ی ی ی یع...یع...یع.... ملودی ی ی ی ی... یع...یع یع.....دیش دیش دی دیش....دیش دیش دی دیش
جو....جوی بلا....جی...جیگر طلا....من...پخش و و پلا...بی بریم لالا
جو....جوی بلا....جی...جیگر طلا....من...پخش و و پلا...بی بریم لالا
او او ووو....بیا نزدیک...او او ووو.... دختر شیک....او او ووو.... من شاه دلم تو پی پی پیک...بگو آره...او او ووو....دوباره...او او ووو.... کاری نداره !!!
ملودی... بگو عشق من ،بگو عشق من ،آره.....ملودی... بگو عشق من، دنیام تو رو کم داره
ملودی ی ی ی ی......یع...یع...یع....* ملودی ی ی ی ی... یع...یع یع..... دیف دیف دیف دیف
جو....جوی بلا....جی...جیگر طلا....من...پخش و و پلا...بی بریم لالا
او او ووو....بیا نزدیک...او او ووو.... دختر شیک....او او ووو.... من شاه دلم تو پی پی پیک...بگو آره...او او ووو....دوباره...او او ووو.... کاری نداره !!!
ملودی... بگو عشق من ،بگو عشق من ،آره.....ملودی... بگو عشق من، دنیام تو رو کم داره
ملودی ی ی ی ی......یع...یع...یع....* ملودی ی ی ی ی... یع...یع یع..... ملود ی ی ی ی یع...یع...یع.... ملودی ی ی ی ی... یع...یع یع.
دینگ دینگ دینگ ....دینگ دینگ.......دینگ دینگ دینگ...دینگ دینگ...دینگ دینگ دینگ...دینگ دینگ دینگ
ووگ...وگ وگ وگ وگ وگ...ووگ ...وگ وگ وگ...وگ وگ.
ووگ...وگ وگ وگ وگ وگ...ووگ ...وگ وگ وگ...وگ وگ.
ووگ...وگ وگ وگ وگ وگ...ووگ ...وگ وگ وگ...وگ وگ.
ووگ...وگ وگ وگ وگ وگ...ووگ ...وگ وگ وگ...وگ وگ.
دختر شیطون.....با هم بریم کجا؟هر چیزی که تو بخوای.....وای(آی) وای(آی) وای(آی)
دختر شیطون.....رئیس کل شرا...با تو ام گوش کن آهای.
ملودی !دیش.
بگو عشق من،بگو عشق من آره.
ملودی
بگو عشق من دنیام تورو کم داره
ملودی ی ی ی ی......یع...یع...یع.... ملودی ی ی ی ی... یع...یع یع..... ملود ی ی ی ی یع...یع...یع.... ملودی ی ی ی ی... یع...یع یع..... .