جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهشکنجه گر از آلبوم: بوی دیروز ۲۱


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2013-11-22 18:27:47شکنجه گر از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-04-19 18:34:55شکنجه گر
داریوش

به تو سجده میکنم دری به کعبه باز نیست
بس که طواف کردمت مرا به حج نیاز نیست
به هر طرف نظر کنم نماز من نماز نیست
مرا به بند می کشی از این رهاترم کنی
زخم نمیزنی به من
که مبتلاترم کنی
از همه توبه میکنم
بلکه تو باورم کنی
قلب من از صدای تو چه عاشقانه کوک شد
تمام پرسه های من کنار تو سلوک شد
عذاب میکشم ولی عذاب من گناه نیست
وقتی شکنجه گر تویی شکنجه اشتباه نیست

قلب من از صدای تو چه عاشقانه کوک شد
تمام پرسه های من کنار تو سلوک شد

عذاب میکشم ولی عذاب من گناه نیست
وقتی شکنجه گر تویی شکنجه اشتباه نیست