جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهگنجشکک اشی مشی از آلبوم: بوی دیروز ۲۰


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2013-09-22 18:26:34گنجشگک اشی مشی از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2011-03-19 00:41:28


گنجشکک اشی مشی از آلبوم: پیانو آسان


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-01-30 17:59:59گنجشگک اشی مشی
فرهاد
امیر آرام

گنجشگک اشی مشی, لب بوم ما مشین
بارون میاد خیس میشی, برف میاد گوله میشی
میفتی تو حوض نقاشی
خیس میشی, گوله میشین
میفتی تو حوض نقاشی
کی میگیره فراش باشی
کی میکشه قصاب باشی
کی میپزه آشپزباشی
کی میخوره حاکم باشی
گنجشگک اشی مشی..
گنجشگک اشی مشی, لب بوم ما مشین
بارون میاد خیس میشی, برف میاد گوله میشی
میفتی تو حوض نقاشی
خیس میشی, گوله میشین
میفتی تو حوض نقاشی
کی میگیره فراش باشی
کی میکشه قصاب باشی
کی میپزه آشپزباشی
کی میخوره حاکم باشی
گنجشگک اشی مشی...