جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهسیمین بری از آلبوم: بوی دیروز ۱۸


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2013-05-09 20:57:26سیمین بری از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-10-17 16:37:30


سیمین بری از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-10-17 16:37:22


سیمین بری از آلبوم: آکورد

سیمین بری
ستار
جمشید شیبانی
یاسمین
ویگن
احمد آزاد

سیمین بری گل پیکری آری
از ماه و گل زیباتری آری
همچون پری افسون گری آری
دیوانه ی رویت منم چه خواهی دگر از من
سرگشته ی کویت منم نداری خبر از من

هر شب که مه در آسمان
گردد عیان دامن کشان
گویم به او راز نهان
که با من چه ها کردی
به جانم جفا کردی

هم جان و هم جانانه ای امّا
در دلبری افسانه ای امّا
امّا ز من بیگانه ای امّا
آزرده ام خواهی چرا ؟ تو ای نوگل زیبا
افسرده ام خواهی چرا ؟ تو ای آفت دل ها

عاشق کشی ، شوخی ، فسون کاری
شیرین لبی ، امّا دل آزاری
با ما سر جور و جفا داری
می سوزم از هجران تو ، نترسی ز آه من
دست من و دامان تو ، چه باشد گناه من

دارم ز تو نامهربان
شوقی به دل شوری به جان
می سوزم از سوز نهان
ز جانم چه می خواهی
نگاهی به من گاهی

یارب برس امشب به فریادم
بستان از آن نامهربان دادم
بیداد او برکنده بنیادم
گو ماه من ، از آسمان
دمی چهره بنماید
تا شاهد امید من
ز رخ پرده بگشاید