جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهخون بازی از آلبوم: بوی دیروز ۱۷


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


خون بازی از آلبوم: پیانو آسان

خون بازی
خواننده: داریوش

آخرین سنگر سکوته
حق ما گرفتنی نیست
آسمونشم بگیرید
این پرنده مردنی نیست
آخرین سنگر سکوته
خیلی حرف ها گفتنی نیست
ای برادر های خونی
این برادری تنی نیست
موج دست های منو تو
دست دریا رو گرفته
عکس تو با سرمه ی خون
چشم دنیارو گرفته
ما که از آوار و ترکش
همه رو به جون خریدیم
تو بگو همسنگر من
ما تقاص کی بریدیم
آخرین سنگر سکوته
حق ما گرفتنی نیست
آسمونشم بگیرید
این پرنده مردنی نیست
آخرین سنگر سکوته
خیلی حرف ها گفتنی نیست
ای برادر های خونی
این برادری تنی نیست