جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهخون بازی از آلبوم: بوی دیروز ۱۷


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2013-01-08 15:10:22خون بازی از آلبوم: پیانو آسان


2013-07-25 14:09:00خون بازی
داریوش

آخرین سنگر سکوته
حق ما گرفتنی نیست
آسمونشم بگیرید
این پرنده مردنی نیست
آخرین سنگر سکوته
خیلی حرف ها گفتنی نیست
ای برادر های خونی
این برادری تنی نیست
موج دست های منو تو
دست دریا رو گرفته
عکس تو با سرمه ی خون
چشم دنیارو گرفته
ما که از آوار و ترکش
همه رو به جون خریدیم
تو بگو همسنگر من
ما تقاص کی بریدیم
آخرین سنگر سکوته
حق ما گرفتنی نیست
آسمونشم بگیرید
این پرنده مردنی نیست
آخرین سنگر سکوته
خیلی حرف ها گفتنی نیست
ای برادر های خونی
این برادری تنی نیست