جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهنگاه میکنم از آلبوم: بوی دیروز ۱۵


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان


نگاه میکنم از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۰۰۰ توماننگاه میکنم
خواننده: گوگوش

نگاه می کنم نمی بینم
چشم مرا هوای تو پر کرده
گوش می کنم نمی شنوم
گوش مرا صدای تو پر کرده
نگاه می کنم نمی بینم
چشم مرا هوای تو پر کرده
گوش می کنم نمی شنوم
گوش مرا صدای تو پر کرده
ای چشم من بدون تو نا بینا
ای گوش من بدون تو ناشنوا
با من بمان همبشه بمان با من
با من بمان همبشه بمان با من