جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهفریاد انتظار از آلبوم: بوی دیروز ۱۳


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2012-02-12 23:21:48فریاد انتظار از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-05-30 16:30:02فریاد انتظار
ویگن

یه شب که آسمون ازغم سیه روز و پریشونه
یه شب که چشم آهسته توی سبزه می خونه
یه شب که موبه مومسته سرزلفت پریشونه
شاید اشکی به یادم بریزه از چشمونت
یه شب که تار گیسویت پیچد بر تار گیتارم
شاید به گوش تو آید فریاد انتظارم
یه شب که آرزوهایم گیرد رنگ فراموشی
آن شب دور از تو میمیرم در دنیای خاموشی
یه شب که تار گیسو یت پیچد بر تار گیتارم
شاید به گوش تو آید فریاد انتظارم
یه شب که آرزوهایم گیرد رنگ فراموشی
آن شب دور از تو می میرم در دنیای خاموشی
آن شب دور از تومی میرم دردنیای خاموشی