جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهزیر آسمون شهر از آلبوم: بوی دیروز ۱۳


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2012-01-19 14:33:48زیر آسمون شهر از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2014-05-30 15:47:30زیر آسمون شهر
امیر تاجیک

آدما با هم و تنهان هر کدوم یه جور معمان
بعضی واژه ها یه رازن بعضی واژه ها بی معنا
آدما نقشای رنگی گاهی شادن گاهی غمگین
آخه زندگی بنا نیست که سراسر باشه شیرین
زیر اسمون این شهر چرا دشمنی چرا قهر
وقتی که میشه تهی کرد جام زندگی رو از زهر
جام زندگی رو از زهر
آدما خوابن و بیدار ادما راضیو بیزار
آدما قصه ی جاری قصشون قصه ی تکرار
چی حقیقت چی سرابه چی گناهه چی ثوابه
چهره های اشنایی صورتی پشت نقابه
صورتی پشت نقابه
آدما با هم و تنهان هر کدوم یه جور معمان
بعضی واژه ها یه رازن بعضی واژه ها بی معنا