جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهعقرب زلف کجت از آلبوم: بوی دیروز ۱۰


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان


زلف کج از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان


زلف کج از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومانزلف کج
خواننده: پریسا

عقرب زلف کجت با قمر قرینه
تا قمر در عقربه ، کار ما چنینه

کیه کیه در می زنه من دلم می لرزه
درو با لنگر می زنه من دلم می لرزه

ای پری بیا در کنار ما
جان خسته را مرنجان

از برم مرو ، خصم جان مشو
تا فدای تو کنم جان

از برم مرو ، خصم جان مشو
تا فدای تو کنم جان

نرگسِ مستِ تو و بخت من خرابه
بخت من از تو و چشم تو از شرابه

کیه کیه در می زنه من دلم می لرزه
درو با لنگر می زنه من دلم می لرزه

ای پری بیا در کنار ما
جان خسته را مرنجان

از برم مرو ، خصم جان مشو
تا فدای تو کنم جان

از برم مرو ، خصم جان مشو
تا فدای تو کنم جان