جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهعقرب زلف کجت از آلبوم: بوی دیروز ۱۰


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2010-11-19 14:31:43


زلف کج از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2010-09-26 00:21:00


زلف کج از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2010-11-04 03:15:10زلف کج
پریسا

عقرب زلف کجت با قمر قرینه
تا قمر در عقربه ، کار ما چنینه

کیه کیه در می زنه من دلم می لرزه
درو با لنگر می زنه من دلم می لرزه

ای پری بیا در کنار ما
جان خسته را مرنجان

از برم مرو ، خصم جان مشو
تا فدای تو کنم جان

از برم مرو ، خصم جان مشو
تا فدای تو کنم جان

نرگسِ مستِ تو و بخت من خرابه
بخت من از تو و چشم تو از شرابه

کیه کیه در می زنه من دلم می لرزه
درو با لنگر می زنه من دلم می لرزه

ای پری بیا در کنار ما
جان خسته را مرنجان

از برم مرو ، خصم جان مشو
تا فدای تو کنم جان

از برم مرو ، خصم جان مشو
تا فدای تو کنم جان