جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهروزهای بهانه و تشویش از آلبوم: آکورد


۱۰۰۰ تومان

2011-10-04 06:38:33روزهای بهانه و تشویش
فرامرز اصلانی

روزهای بهانه و تشویش روزگار ترانه و اندوه
روزهای بلند و بی فرجام از فغان نگفته ها انبوه
روزگار سكوت و تنهایی پی هم انس خویشتن ، گشتن
سالخوردن ، به كوچه های غریب تیغ افسوس بر فراغ آوردن
من از این خسته ام كه می بینم تیرگی هست و شب ، چرا غی نیست
پشت دیوار های تو در توهیچ سبزینه ای ز باغی نیست
روزهای دروغ و صد رنگی پوچ و خالی ز دل سپردن ها
روز گار پلید و دژخیمی بر سر دار ، یار بردنها
روزگار هلاك بلبلها جغد ها را به شاخه ها دیدن
روزگاری كه نیست دیگر هیچ در كت مردها پلنگیدن