جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدو راهی از آلبوم: آکورد


۱۰۰۰ تومان

2011-11-29 04:08:42


دو راهی از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2011-02-18 06:10:37


سر دو راهی از آلبوم: آکورد
دوراهی از آلبوم: بوی دیروز ۲۲


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2014-02-14 19:38:55دو راهی از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2014-03-30 14:10:22


دو راهی ۲ از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2015-11-12 14:24:24دو راهی
ترانه سرا: هما میرافشار
ابی

هنوز هم چشم تو برای من جام شراب
هنوز هم هستی من قصه ی رنج و عذاب
همه شب تا سحر جا در دل میخونه دارم
پریشون قصه ای رو با دل دیوونه دارم

سر دوراهی میشینم خودمو تنها میبینم
دونه دونه اشکای حسرت که از دیده میره میشمرم

همه دل میبره هر لحظه تا مرز جنونم
میرم جائی که شاید گم بشه نام و نشونم

سر دوراهی میشینم خودمو تنها میبینم
دونه دونه اشکای حسرت که از دیده میره میشمرم
سر دوراهی میشینم خودمو تنها میبینم
دونه دونه اشکای حسرت که از دیده میره میشمرم

یه روزی اومدم دنبال تو منزل به منزل
یه روز افتاده بودم در به در دنبال این دل
چه سودی بردم از عشق تو ای ناخونده مهمون
جز آنکه تا ابد هم باشم از کرده پشیمون

سر دوراهی میشینم خودمو تنها میبینم
دونه دونه اشکای حسرت که از دیده میره میشمرم

نمیتونم که دل بردارم از چشم سیاهت
ندارم طاقت موندن چنان خواری به راهت

سر دوراهی میشینم خودمو تنها میبینم
دونه دونه اشکای حسرت که از دیده میره میشمرم
سر دوراهی میشینم خودمو تنها میبینم
دونه دونه اشکای حسرت که از دیده میره میشمرم
سر دوراهی میشینم خودمو تنها میبینم
دونه دونه اشکای حسرت که از دیده میره میشمرم