جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدر این دنیا از آلبوم: آکورد


۳۰۰۰ تومان

2012-07-10 00:32:36


در این دنیا از آلبوم: بوی دیروز

در این دنیا
عماد رام
شکیلا

در این دنیاتک و تنها شدم من
گیاهی در دل صحراشدم من
چو مجنونی که از مردمگریزد
شتابان در پی لیلا شدم من
چه بی اثر می خندم
چه بی ثمر می گریم
به ناکامی چرا رسوا شدم من
چرا عاشق چرا شیدا شدم من
من آن دیر آشنا را میشناسم
من آن شیرین ادا را می شناسم
من آن زود آشنا را می شناسم
محبت بین ما کار خدا بود
از اینجا من خدا را می شناسم
چه بی اثر می خندم
چه بی ثمر می گریم
به ناکامی چرا رسوا شدم من
چرا عاشق چرا شیدا شدم من
خوش آن روزی
که این دنیا سر آید
قیامت با قیام محشر آید
بگیرم دامن عدل الهی
بپرسم کام عاشق کی بر آید
چه بی اثر می خندم
چه بی ثمر می گریم
به ناکامی چرا رسوا شدم من
چرا عاشق چرا شیدا شدم من