جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهآوار از آلبوم: آکورد


۱۰۰۰ تومان

2011-12-02 03:29:11


شهرزاد از آلبوم: بوی دیروز ۴۰


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2016-11-26 22:31:38آوار
فرهاد

تو هم با من نبودی
مثل من با من
و حتا مثل تن با من!

تو هم با من نبودی
آن که می‌پنداشتم باید هوا باشد
و یا حتا، گمان می‌کردم این تو
باید از خیل خبرچینان جدا باشد

تو هم با من نبودی
تو هم با من نبودی!

تو هم از ما نبودی
آن که ذات درد را باید صدا باشد
و یا با من، چنان هم‌سفره‌ی شب
باید از جنس من و عشق و خدا باشد

تو هم از ما نبودی

تو هم مؤمن نبودی
بر گلیم ما و حتا در حریم ما
ساده‌دل بودم که می‌پنداشتم
دستان نااهل تو باید مثل هر عاشق رها باشد

تو هم از ما نبودی!

تو هم مؤمن نبودی
بر گلیم ما و حتا در حریم ما
ساده‌دل بودم که می‌پنداشتم
دستان نااهل تو باید مثل هر عاشق رها باشد

تو هم از ما نبودی!

تو هم با من نبودی یار
ای آوار
ای سیل مصیبت‌بار