جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهآلا گز از آلبوم: آکورد


۱۰۰۰ تومان

2011-12-11 17:19:34


الا گز از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2014-07-30 22:05:16آلا گز
رشید بهبودف

دوشر اوسته آلا گز شیرین جانوم آلا گز قارا گز جان آنام دورجانان اولور آنا گز
)آلا گز آی آلا گز یا مان اولور آلا گز )2
بلبل گلر یازیله یاروم اوینار سازیله هر باخاندا ناز ایله اورگیمی چالا گز
)آلا گز آی آلا گ اورگیمی چالا گز )2
یار باغی نی ازرم گول لرینی اوزرم منه دیمه گول درمه منیم اولا آلا گز
)ز آلا گز آی آلا گ اورگیمی چالا گز )2
)نینیم نینیم آی آلا گوز منیم اولا آلا گز )2