جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهنشو نشو از آلبوم: آوازهای سرزمین خورشید


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-05-03 06:49:25


نشو نشو از آلبوم: پرواز


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-01-27 06:46:22نوشو نوشو
فولکلور گیلکی
محمد نوری

یاد باور او مهتابی شبانا
او شب روی هایه نهانا
بی قراری یو خاموشه
او خط او نشانا
یاد باور او مهر نمایانا
اون اولی شیرین گبانا
هر چی بگفتی مرا یاده
شاهد می دل تی لبانا
شاهد می دل تی لبانا

نشو نشو
ایپچه بس رنجه نکن جانا
نشو نشو
زندگی بی تو تاسیانا
تو قاب سیمیور
نیوره دیده یا کنم تر
تی جه فایان دی میرانم
نشو نشو
یاد باور او مهتابی شبانا
او شب روی هایه نهانا
بی قراری یو خاموشه
او خط او نشانا
یاد باور او مهر نمایانا
اون اولی شیرین گبانا
هر چی بگفتی مرا یاده
شاهد می دل تی لبانا
شاهد می دل تی لبانا

نشو نشو
ایپچه بس رنجه نکن جانا
نشو نشو
زندگی بی تو تاسیانا
تو قاب سیمیور
نیوره دیده یا کنم تر
تی جه فایان دی میرانم
نشو نشوبا سپاس فراوان از سینا از لاهیجان
برای تصحیح متن